ცენტრის მიზნები

ცენტრის მიზანია ხელი შეუწყოს ერთის მხრივ, ბსუ-ს საგანმანათლებლო და სამეცნერო-კვლევით ერთეულებს (ფაკულტეტებს, დეპარტამენტებსა და სამეცნიერო-კვლევით ინსტიტუტებს) და მეორეს მხრივ, რეგიონში არსებულ საწარმოებს, კომპანიებსა და ფირმებს შორის ორმხრივად სასარგებლო ურთიერთობების დამყარებას, უნივერსიტეტის ინტელექტუალური პროდუქციის კომერციალიზაციასა და ინოვაციების წარმოებაში დანერგვას, კურსდამთავრებულთა დასაქმებას.ცენტრის ეფექტურ მუშაობაზე პასუხისმგებელი პირები